Nyhedsbrev
nr. 2 - marts 2020
Digital Løsning til Graviditetsforløb

Status for projektet

Tirsdag den 25. februar 2020 afholdte projektet kick off møde med leverandøren af graviditetsmappen, Trifork. Trifork er hermed leverandør af den bagvedliggende digitale løsning, som skal sikre dataene om den gravide kan deles på tværs af de tre sektorer. Den næste og sidste leverandør forventes at blive udpeget i sen-sommeren 2020.
 
Her blev de første planer for udvikling af graviditetsmappen lagt. Graviditetsmappen er en del af den samlede digitale løsning, der skal sikre, at relevante oplysninger i forhold til anamnese, objektive fund og undersøgelsesresultater mv. kan deles mellem de relevante parter i graviditetsforløbet. Det var et konstruktivt møde, og projektet ser frem til samarbejdet med Trifork.
 
I både januar og marts er der blevet afholdt workshops med projektets referencegruppe, der består såvel af it-arkitekter fra regionerne som klinikere fra fødesteder og kommuner.
 
På disse workshops har der været fokus på, hvordan data skal stilles til rådighed og på hvilke data. Udgangspunktet er, at de data svangerskabs- og vandrejounalerne i dag indeholder også vil være de data, den digitale løsning skal stille til rådighed. Dette skal i første omgang stilles til rådighed gennem en midlertidige brugergrænseflade, som klinikere på fødesteder og kommuner skal bruge/anvende, indtil der er lavet en dyb integration til deres fagsystemer på sygehuse og i kommuner.
Det har foregået i to tempi. Første workshop var en printet udgave af den digitale understøttelse og i anden omgang kunne projektet præsentere en semi-digital udgave, som klinikerne kunne tage udgangspunkt i. Arbejdet på de to workshops har været utrolig værdifuld. Ikke blot har klinikerne kunne give en mere præcis feedback. Den visuelle løsning betød også der kom flere nye ideer frem. Ideer der nu skal vendes med sundhedsstyrelsen og de mange parter, der er involveret i arbejdet.
 
Projektet sætter stor pris på samarbejdet med klinikere og it-arkitekter og værdsætter, at de prioriterer at møde op og bidrage med deres viden på området. 
 

Dialog med fødesteder om pilottest

 
I starten af 2020 har der været dialog med flere fødesteder omkring afprøvning af pilot af den digitale løsning til graviditetsforløb. Der arbejdes lige nu på at beskrive piloten og indgå aftaler med de involverede parter.
 
Pilotafprøvning gennemføres i 2. og 3. kvartal i 2021. Det overordnede formål er at afprøve projektets digitale løsning, og vurdere de afledte gevinster og konsekvenser for parterne. Projektet er afgrænset til at starte, når den gravide henvender sig første gang hos sin praktiserende læge med formodet graviditet til 8 uger efter fødslen.
 

Den videre plan

2020 sætter især fokus på udvikling af den digitale løsning.
 
Første leverandør er som tidligere nævnt fundet og så snart beskrivelsen af snitflader er på plads, er der basis for at kunne igangsætte næste udbud, hvor den sidste leverandør skal findes. Denne leverandør forventes at kunne gå i gang med udviklingen af en app-løsning til de gravide samt en midlertidig brugergrænseflade til sundhedspersonalet i sen-sommeren 2020.
 

Generelt om projektet

Et succesfuldt projekt sikrer, at de gravide tilbydes et individualiseret og fleksibelt graviditetsforløb, hvor data flyder digitalt på tværs af sektorer til gavn for den gravide. Derudover vil de sundhedsfaglige opleve, de har adgang til rette information på rette tidspunkt, samt at de kan dele oplysninger og information med deres kolleger i de øvrige sektorer.
 
Gravide får i dag udleveret en papirbåren vandrejournal, hvis formål er at sikre, at data og informationer deles på tværs af de involverede sektorer, almen praksis, sygehuse og den kommunale sundhedspleje.
 
Inden for rammerne af arbejdsdelingen mellem de tre sektorer er formålet med projektet at digitalisere den analoge forretningsgang under graviditeten.
 
I den forbindelse er der udarbejdet en analyse: ” Digital understøttelse af graviditetsforløb”. Analysen danner ramme og udgangspunkt for anskaffelse, udvikling, implementering samt udbredelse af en digital løsning til graviditetsforløb. 
 
Sundheds-og Ældreministeriet står i spidsen for projektet, Syddansk sundhedsinnovation fra Region Syddanmark varetager projektledelsen og sekretariatsbetjening af bl.a. styregruppen.
 
Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for afholdelse af udbud og alle projektets parter (KL, Danske Regioner, PLO, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen og klinikere fra fødestederne, almen praksis og kommunerne) er repræsenteret i styregruppen. Alt sammen for at sikre engagement og dedikation omkring projektet.
 

Øvrigt

Der udsendes løbende nyhedsbreve og du kan holde dig opdateret om projektet på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside og LinkedIn.  Derudover skal du altid være velkomment til at  kontakte projektleder Lone Dalager Kristensen på ldk@rsyd.dk, hvis du har spørgsmål til projektet.
 

Corona

Projektet er, som alle i Danmark, ramt af situationen omkring Covid19. Primært af den årsag, at løsningen udvikles til sundhedsprofessionelle – sammen med sundhedsprofessionelle. På hvilken måde det vil have indflydelse på bl.a. tidplanen vil helt afhænge at udviklingen af Covid19 de næste uger. 
FORSKERPARKEN 10G5230 ODENSE M

+45 7663 1312sdsi@rsyd.dk
TwitterLinkedin

se onlineafmeld