Nyhedsbrev
nr. 1 - januar 2020
Digital Løsning til Graviditetsforløb

Status for projektet

I starten af december 2019 blev det første miniudbud i projektet Digital Løsning til Graviditetsforløb igangsat. Det er et miniudbud af Graviditetsmappen, der skal samle og dele oplysninger om graviditetsforløbet mellem de sundhedsfaglige, den gravide og de pårørende. Informationerne stilles til rådighed via visning i de respektive fagsystemer, på sundhed.dk og i en brugervendt Graviditets-app. Graviditetsmappen sikrer deling af de relevante oplysninger i forhold til anamnese, objektive fund og undersøgelsesresultater osv. Graviditetsmappen erstatter både svangerskabsjournalen og vandrejournalen.

Konsulentfirmaerne på IT-konsulentrammeaftalens delaftale er: Capgemini, Nine, Trifork, Systematic og KMD. De har alle modtaget en invitation til at deltage i miniudbuddet. I januar 2020 vurderes de indkomne tilbud og en leverandør forventes valgt i februar 2020.

Målbilledet på arkitekturen har fået ros fra flere kanter og er senest blevet anerkendt i RITA (Regionernes IT arkitekturråd) og i Den Nationale bestyrelse for sundhed-it.

Inspiration til implementeringsstrategi fra hospitaler, kommuner og almen praksis

I efteråret 2019 har projektet været på en række besøg hos fødesteder og kommuner. Blandt andet Aalborg Universitetshospital, Horsens Sygehus, Horsens Kommune, Odense Universitetshospital, Holbæk Sygehus og Rigshospitalet. Der er også holdt møder med almen praktiserende læger.

Formålet med besøgene var at få inspiration til at planlægge implementering og få identificeret de udfordringer og gevinster, der kan være ved implementering af en digital løsning. Det har været frugtbare besøg med konstruktiv feedback, som har bidraget til udarbejdelsen af første udkast til implementeringsstrategien. Implementeringsstrategien blev præsenteret på en workshop for referencegruppen i slutningen af 2019, hvor gruppen gav deres tilbagemeldinger. Strategien for implementering blev endvidere præsenteret for styregruppen i december 2019 og er pt. under revision.

Sammen med beskrivelsen af Implementeringsstrategien er der igangsat et arbejde omkring beskrivelse af en pilot, hvor der også er dialog med flere fødesteder, kommuner og praktiserende læger om hvordan piloten skal foregå. Det forventes at der kan indgås konkrete aftaler om placering af pilot i første halvår 2020.

Pilotafprøvningen skal gennemføres i Q1 og Q2 2021.

Den videre plan

I starten af 2020 forventes arbejdet med selve udviklingen af basis-funktionaliteter at starte. Derudover igangsættes bl.a. arbejdet med udbud af app løsningen til de gravide og løsningen til sundhedspersonalet. Der bliver også i 2020 afholdt en række workshops i referencegruppen, hvor både sundhedsprofessionelle og teknikere vil deltage.

Generelt om projektet

Et succesfuldt projekt sikrer, at gravide får et individualiseret og fleksibelt graviditetsforløb, hvor data flyder digitalt på tværs af sektorer til gavn for den gravide. Derudover vil de sundhedsfaglige opleve, at de har adgang til rette information på rette tidspunkt, og at de kan dele oplysninger og information med deres kolleger i de øvrige sektorer.

Gravide får i dag udleveret en papirbåren vandrejournal med det formål at sikre, at data og informationer deles på tværs af de involverede sektorer, almen praksis, sygehuse og den kommunale sundhedspleje.

Indenfor rammerne af arbejdsdelingen mellem de tre sektorer er formålet med projektet at digitalisere den analoge forretningsgang under graviditeten. I den forbindelse er der udarbejdet en analyse: ” Digital understøttelse af graviditetsforløb”.

Analysen danner ramme og udgangspunkt for anskaffelse, udvikling, implementering samt udbredelse af en digital løsning til graviditetsforløb.
Sundheds-og Ældreministeriet står i spidsen for projektet, Syddansk sundhedsinnovation fra Region Syddanmark varetager projektledelsen og sekretariatsbetjening af styregruppen. Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for afholdelse af udbud og alle projektets parter (KL, Danske Regioner, PLO, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen og klinikere fra fødestederne) er repræsenteret i styregruppen. Alt sammen for at sikre engagement og dedikation omkring projektet.

Øvrigt

Der udsendes løbende nyhedsbreve og du kan holde dig opdateret om projektet på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside, LinkedIn og Instagram.

FORSKERPARKEN 10G5230 ODENSE M

+45 7663 1312sdsi@rsyd.dk
TwitterLinkedin

se onlineafmeld